آدرس:

تهران ، فلکه اول تهرانپارس ، خیابان ستانی ، پلاک 5 ، واحد 13

تلفن:

02177322247-09031098722

گاز شاینا

اجاق گاز شاینا مدل S68

اجاق گاز شاینا مدل S68

اجاق گاز شاینا مدل S68 مدل : S68 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480*810 میلی متر تعداد شعله : پنچ شعله (پلوپز دوال دو حالته ) جنس صفحه : شیشه مشکی  و نارنجی ولوم : عایق حرارت ...

اجاق گاز شاینا مدل S67

اجاق گاز شاینا مدل S67

اجاق گاز شاینا مدل S67 مدل : S67 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480*810 میلی متر تعداد شعله : پنچ شعله  پلوپز دوال با دو ولوم مجزا جنس صفحه : شیشه مشکی و نارنجی ولوم : عایق ...

اجاق گاز شاینا مدل S66

اجاق گاز شاینا مدل S66

اجاق گاز شاینا مدل S66 مدل : S66 سایز : 520 *900 میلی متر ابعاد برش :485*865 میلی متر تعداد شعله : چهار شعله با پلوپزدوال (پنچ شعله ) جنس صفحه : شیشه مشکی و نارنجی ولوم : عایق حرارت ...

اجاق گاز شاینا مدل S65

اجاق گاز شاینا مدل S65

اجاق گاز شاینا مدل S65 مدل : S65 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480* 810میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S63

اجاق گاز شاینا مدل S63

اجاق گاز شاینا مدل S63 مدل : S63 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480* 810میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S62

اجاق گاز شاینا مدل S62

اجاق گاز شاینا مدل S62 مدل : S62 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480* 810میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S61

اجاق گاز شاینا مدل S61

اجاق گاز شاینا مدل S61 مدل : S61 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480* 810میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S60

اجاق گاز شاینا مدل S60

اجاق گاز شاینا مدل S60 مدل : S60 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480* 810میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S59

اجاق گاز شاینا مدل S59

اجاق گاز شاینا مدل S59 مدل : S59 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480* 810میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S57

اجاق گاز شاینا مدل S57

اجاق گاز شاینا مدل S57 مدل : S57 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480*810میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای رنگ سفید ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل ...

اجاق گاز شاینا مدل S58

اجاق گاز شاینا مدل S58

اجاق گاز شاینا مدل S58 مدل : S58 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480* 810میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S56

اجاق گاز شاینا مدل S56

اجاق گاز شاینا مدل S56 مدل : S56 سایز : 520 *900 میلی متر ابعاد برش :485*865 میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S55

اجاق گاز شاینا مدل S55

اجاق گاز شاینا مدل S55 مدل : S55 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480*810 میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه مشکی ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S48

اجاق گاز شاینا مدل S48

اجاق گاز شاینا مدل S48 مدل : S48 سایز : 500*860 میلی متر ابعاد برش :455*775 میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : استیل ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب شده سه ...

اجاق گاز شاینا مدل S47

اجاق گاز شاینا مدل S47

اجاق گاز شاینا مدل S47 مدل : S47 سایز : 500*860 میلی متر ابعاد برش :455*775 میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : استیل ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب شده سه ...

اجاق گاز شاینا مدل S46

اجاق گاز شاینا مدل S46

اجاق گاز شاینا مدل S46 مدل : S46 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480*810 میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S43

اجاق گاز شاینا مدل S43

اجاق گاز شاینا مدل S43 مدل : S43 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480*810 میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S35

اجاق گاز شاینا مدل S35

اجاق گاز شاینا مدل S35 مدل :  S35 سایز : 500 *860 میلی متر ابعاد برش :365 * 285 * 190*780 میلی متردقت شود طبق نقشه تعداد شعله : چهار شعله طرح شاینا جنس صفحه : شیشه ای طرح شاینا ...

اجاق گاز شاینا مدل S32

اجاق گاز شاینا مدل S32

اجاق گاز شاینا مدل S32 مدل : S32 سایز : 350 *500 میلی متر ابعاد برش :460*320 میلی متر تعداد شعله : دو شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S31

اجاق گاز شاینا مدل S31

اجاق گاز شاینا مدل S31 مدل : S31 سایز : 520 *580 میلی متر ابعاد برش :390*412 میلی متر تعداد شعله :  سه شعله جنس صفحه : شیشه ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب شده ...

اجاق گاز شاینا مدل S30

اجاق گاز شاینا مدل S30

اجاق گاز شاینا مدل S30 مدل :  S30 سایز : 520 *620  میلی متر ابعاد برش :480*580 میلی متر تعداد شعله :  سه شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S28

اجاق گاز شاینا مدل S28

اجاق گاز شاینا مدل S28 مدل : S28 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480*810 میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S27

اجاق گاز شاینا مدل S27

اجاق گاز شاینا مدل S27 مدل : S27 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480*810 میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S26

اجاق گاز شاینا مدل S26

اجاق گاز شاینا مدل S26 مدل : S26 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480*810 میلی متر تعداد شعله : پنج شعله بهینه شده جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : ...

اجاق گاز شاینا مدل S23

اجاق گاز شاینا مدل S23

اجاق گاز صفحه ای شاینا مدل : S23 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480*810 میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S22

اجاق گاز شاینا مدل S22

اجاق گاز صفحه ای شاینا مدل : S22 سایز : 520 *610 میلی متر ابعاد برش :450*475 میلی متر تعداد شعله :  چهار شعله جنس صفحه : استیل ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب شده ...

اجاق گاز شاینا مدل S21

اجاق گاز شاینا مدل S21

اجاق گاز صفحه ای شاینا مدل : S21 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480*810 میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : استیل ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب شده ...

اجاق گاز شاینا مدل S16

اجاق گاز شاینا مدل S16

اجاق گاز صفحه ای شاینا مدل :  S16 سایز : 430 *780  میلی متر  جهت کابینت عرض 50 ابعاد برش :380*750 میلی متر تعداد شعله :  سه شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه ...

اجاق گاز شاینا مدل S12

اجاق گاز شاینا مدل S12

اجاق گاز صفحه ای شاینا مدل : S12 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480*810 میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S40

اجاق گاز شاینا مدل S40

اجاق گاز صفحه ای شاینا مدل : S40 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480*810 میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S15

اجاق گاز شاینا مدل S15

اجاق گاز صفحه ای شاینا مدل : S15 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480*810 میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S11

اجاق گاز شاینا مدل S11

اجاق گاز صفحه ای شاینا مدل : S11 سایز : 520 *870 میلی متر ابعاد برش :480*810 میلی متر تعداد شعله : پنج شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S10

اجاق گاز شاینا مدل S10

اجاق گاز صفحه ای شاینا مدل :  S10 سایز : 430 *870 میلی متر جهت کابینت عرض 50 سانتی ابعاد برش :400*810 میلی متر تعداد شعله : چهار شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته ...

اجاق گاز شاینا مدل S8

اجاق گاز شاینا مدل S8

اجاق گاز صفحه ای شاینا مدل :  S8 سایز : 520 *620 میلی متر ابعاد برش :480*580 میلی متر تعداد شعله : چهار شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

اجاق گاز شاینا مدل S9

اجاق گاز شاینا مدل S9

اجاق گاز صفحه ای شاینا مدل :  S9 سایز : 520 *620 میلی متر ابعاد برش :480*580 میلی متر تعداد شعله : چهار شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

گاز شاینا مدل S2

گاز شاینا مدل S2

اجاق گاز صفحه ای شاینا مدل : S2 سایز : 350 *500 میلی متر ابعاد برش :460*305 میلی متر تعداد شعله : دو شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...

گاز شاینا مدل S1

گاز شاینا مدل S1

اجاق گازهای صفحه ای شاینا مدل : S1 سایز : 500 *350 میلی متر ابعاد برش :460*305 میلی متر تعداد شعله : یک شعله جنس صفحه : شیشه ای ولوم : عایق حرارت  و الکتریسته شبکه چدنی : داکتایل لعاب ...