آدرس:

تهران ، فلکه اول تهرانپارس ، خیابان ستانی ، پلاک 5 ، واحد 13

تلفن:

02177322247-09031098722

درباره ما

گروه صنعتی شاینا

ﺷﺎﯾﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ  ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻮع آوری و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز درﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ، و ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯽ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﻋﻢ از اﻧﻮاع اﺟﺎق ﮔﺎز ، هود، ﻓﺮ، ﺳﯿﻨﮏ و …. . ازدﯾﻤﺎه ﺳﺎل 1391 ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﺑﺎﻧﻤﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ مجوزهای قانونی لازم را اخد نموده وهم چنین اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ ﻣﻠﯽ ﻻزم را در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 1392 از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان برای گروه کالایی اجاق گاز و هود شومینه اشپزخانه اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪ .

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﯾﻨﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺳﻄﺢ ﺑﺎزارداﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ با اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و آموزشی و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮزی وﻓﻦ آوری  نوین ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی طراحی ، ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﺮ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اﻓﺰوده و با ایجاد واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان وﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﺸﻮر گامی بزرگ را درنیل به اهداف برداشته است .

 با اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺣﻤﺎﯾﺖﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﻋﺰﯾﺰ ازﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺎﯾﻨﺎ اﯾﻦ مجموعه را در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻔﻮذ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ  را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮔﺎﻣﻬﺎی مهمی را جهت وارد شدن به بازار جهانی و صادرات محصولات ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 

گروه صنعتی شاینا

به دلیل به روز بودن دانش و تجهیزات و همچنین اسفتاده از نیروهای جوان و تحصیل کرده در مدتی کوتاه محصولات این شرکت در بازار مصرف به نسبت سایر رقبا موقعیتی ممتاز کسب کرده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﯾﻨﺎ با زﺣﻤﺎت و ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪرﻧﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺎق ﮔﺎزﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ اﯾﯽ و انواع هود های شومینه ای  ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻫﻮد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ای وانواع اجاق گاز صفحه ای  هوشمند و دیجیتال را در راﺳﺘﺎی تکمیل سبد کالایی شرکت و ﺗﺎﻣﯿﻦ آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت شاینا در اﯾﺮان آﻏﺎز ﻧﻤﻮده است .

 ﮔﺮوه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎﯾﻨﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﻮاع ﻓﺮ ﺗﻮﮐﺎر و ﺳﯿﻨﮑﻬﺎی استیل اشپزخانه را ﺑﺮای داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻫﺪف ﮔﺬاری ﮐﺮده. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ اورﯾﻢ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ایجاد روشهای نوین خدمات پس از فروش و گارانتی محصولات ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزهای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮐﺎن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪهمچنین این شرکت توجه بیشتری به افزایش سرعت ارائه خدمات و کیفیت محصولات خود داشته و در تعیین مزیت رقابتی ، قضاوت بازار و انتخاب مشتریان را ملاک قرار داده و معتقد است هر چه بیشتر از نگاه مصرف کننده  در راستای افزایش رضایت مشتریان به مسائل فنی و کیفی بنگرد به واقعیت کمی و کیفی محصولات در بازار نزدیکتر می شود .

هدف و خط مشی اصلی  مدیران و کارکنان این مجموعه ارتقا مستمر کیفیت محصولات افزایش رضایت مندی مشتریان و خدمات رسانی به موقع به مصرف کنندگان داخلی و خارجی و افزایش سهم بازار داخلی و خارجی می باشد .